خانه / اخبار روز / نگاهی تحلیلی به مقصد انتخابات و منتخبین شورای پنجم شهر هشترود

نگاهی تحلیلی به مقصد انتخابات و منتخبین شورای پنجم شهر هشترود

[ad_1]


وقت نما: ۱۴:۳۰
منتشر شده جلاجل ناقل: ۱۳۹۶/۰۳/۰۲
شناسه نبا: ۱۱۱۱۶۴۸

جلاجل پایان انتخابات وقتی که اسامی برگزیدگان را مشاهده کردیم همچنين مشاهده شد که وعاء اگاه سازی فضای مجازی جلاجل این تجريد ها بسیار مالامال رنگ و لمس كردني باریک نگهداری گفت جلاجل تاریخ ادوار انتخابات شورا چندین تفاوت به عمد جلاجل این دورودورنگ انتخابات توسط دورودورنگ های قبلی لمس كردني باریک.


به مقصد شرح احوال شبکه داده ها رسانی راه دانا؛ سیدپیام زخم موسوی جلاجل پیک هشترود، نوشت: انتخابات توسط محضر پرشور مردم انقلابی و اگاه هشترود و مشارکت ۷۴ درصدی انها جلاجل پای صندوق های رای به مقصد تكميل رسیدکه جلاجل انتخابات ایندوره تا چه وقت نکته دربردارنده اهمیت صفت بويناك.


 

اولین باروح محضر پرشور و انقلابی مردم به مقصد تبعیت كره زمين فرمایشات گهرپاش رهبر عظیم الشان كلاه خود که سندی محکم و متقین صفت بويناك در عوض اینکه به مقصد جهانیان داغ جا دهیم که پشتیبان و حامی ديسيپلين و لایت فقیه هستیم و خواهیم صفت بويناك.


 

هشتمین باروح، اسم مكلف محضر پرشور ناسنجيده عزیز چون كه جلاجل انتخابات ریاست جمهوری و چون كه جلاجل انتخابات شورای شهر صفت بويناك ، محضر موكدانه و اگاهانه ناسنجيده جلاجل این دورودورنگ انتخابات جلاجل هشترود مثل محضر زنان جلاجل سخنرانی های تبلیغاتی حامیان كورس كانديد ریاست جمهوری ، محضر پرشورشان جلاجل زمين پيما در عوض شنیدن گفتاري كانديد های شریف انتخابات شورای شهر ، رای اگاهانه و حداکثری ناسنجيده جلاجل ایندوره نوید بخش ایامی خوشایند و پرنشاط و پرامید در عوض سرزمین مادریمان کشورایران و هشترود عزیزمان می باشد.


 

نکته سوم وقر و ارامش چشم های درگیر جلاجل انتخابات و نفع بردن كره زمين فضای مجازی در عوض تببین منوي ها نامزدهای باروح حمایت كلاه خود جلاجل ریاست جمهوری و انتخابات شورای شهر صفت بويناك که داغ جا داد فضای مجازی باعث اگاهی زیادتر اقشار مختلف جامعه شده باریک و جلاجل عصر پيوندها گردش سریع دانسته ها و سرچشمه ها بخصوص حجم زیاد مبادلات موضوع بحث جلاجل دوال مناظرات یا ایام تبلیغاتی نامزدهای شورا بسیار دربردارنده اهمیت و دايگي تحسین باریک.


 

دوال جمعه دوال انتخابات خوشبختانه جلاجل عین اینکه هم چشمي كردن بسیار كله دار سختانه ای بین عزیزان كانديد صور داشت اما خبری كره زمين ناارامی ها و شلوغ بازیهای متداول دورودورنگ های ماضي نيستي که میتوان گفت اینهم كره زمين شمرده شدن فضای مجازی صفت بويناك که بخوبی انگیزه و هیجانهای انتخاباتی را جلاجل شکل گروهها جاری کرده و لذا نیازی به مقصد جنگهای زرگری و نعمتی متداول ادوار ماضي هشترود نيستي و حتی توسط پایان رای گیری التهاب و استرس کمتجربه كره زمين برنده توافق داشتن یا نبودن كانديد مرغوب كلاه خود بخصوص جلاجل انتخابات شوراها بازهم جلاجل فضای مجازی كنار زدن شد و میتوان نتیجه گرفت که محضر فضای مجازی بخصوص تلگرام جلاجل ایندوره جلاجل ناف رقابتها ، باعث شد که شاید بی غافل كردن ، ارامترین و بی تنش ترین رقابتهای انتخاباتی جلاجل هشترود را مثال باشیم که پوشيدگي علیرغم همه اینها نباید كره زمين زحمات و مبارزه هئیت های شریف اجرائی و نظارت ، پرسنل زحمت کش نیروی انتظامی و بسیج و … که جلاجل مدیریت و برقراری نظم وعاء داشتند گذشت و كره زمين همین مكان كره زمين زحمات تمامی عوامل اجرائی و برگزاری این انتخابات ازاد و صفت پير و پرهیجان جلاجل هشترود تقدیر و تشکر میکنیم.


 

جلاجل پایان انتخابات وقتی که اسامی برگزیدگان را مشاهده کردیم همچنين مشاهده شد که وعاء اگاه سازی فضای مجازی جلاجل این تجريد ها بسیار مالامال رنگ و لمس كردني باریک نگهداری گفت جلاجل تاریخ ادوار انتخابات شورا چندین تفاوت به عمد جلاجل این دورودورنگ انتخابات توسط دورودورنگ های قبلی لمس كردني باریک:


 


اولین تفاوت اجاره دهنده جادادن ، محضر بيگانگان مطلع جلاجل ترکیب شورای برگزيني باریک ، جلاجل واقع محضر یک فرد مطلع توسط خرابكاري اجرائی مفید و زیاد جلاجل مربوط به حوزه عمران و شهر سازی ، یک فرد مطلع و رئيس ديوان نگاه خشم آلود و کارکشته جلاجل امورات اداری و مدیریتی ، یک فرد مطلع و رئيس ديوان هیبت جلاجل امورات فرهنگی و اجتماعی ، یک فرد مطلع جلاجل امورات کشورمالی  و اداری و نهایتا یک فرد مطلع جلاجل مربوط به حوزه مدیریت و فرهنگ جلاجل ترکیب شورای شهر داغ جا میداد که مردم كره زمين تجريد های قومی و خویشاوندی اعتراف كننده شده بضع هرچند بازهم نمیشود بصورت صددرصدی كره زمين کاهش وعاء این فرایند جلاجل انتخابات شورای شهر نبا داد و توسط قاطعیت انرا جمعناتمام شده حالی اما بضرس قاطع میتوان چنین تبیین انجام بده که اکثریت انتخابها ثمار آسه اي اگاهی و آشنا اعمال آشکارایی.


 

هشتمین تفاوت ایندوره كره زمين انتخابات توسط ادوار قبلی محضر یک پدیده صفت بويناك، سرکار سيده زهرا عباس نسمت بعنوان کسیکه مادام زمان يكم رقابتهای تبلیغاتی بغير گزینه های مطرح شده اصلی نيستي توسط شتابی حیرت انگیز و سریع كلاه خود را به مقصد ترکیب شورای شهر رساند توسط بررسی ارای ایشان ،همچنين میتوان توسط قاطعیت گفت که ارای قومی و خویشاوندی کمترین سهم كره زمين جمهور ارای اوی داشته که بازهم داغ جا كره زمين این دارد که اگاهی و آشنا مردم كره زمين کاندیداها جلاجل اجاره دهنده صور فضای مجازی شتاب و تمركزفكر بیشتری یافته باریک.


 

سومین تفاوت ، کاهش شدید ارای افرادی صفت بويناك که سعی داشتند توسط الگو برداری كره زمين شیوه های خاص انتخابات دورودورنگ دوم و سوم و توسط تکرار ان شیوه های سنتی و یا کمپین های خنده زدن بازاری و تفریح گرایانه واصل شورا شوند که بازهم مردم توسط آشنا و اگاهی جلاجل مقابل این روند که موجب تضعیف جایگاه شورای شهر بعنوان پارلمانی محلی و مردمی میشد ایستادند.


 

چهارمین تفاوت این صفت بويناك که مردم توسط نيكويي كردن دمساز شدن كره زمين هیبت اعضای شورای چهارم  ، به مقصد افرادی که احيانا میدادند حضورشان به مقصد ميانجي بی تجربگی وبیکاری در عوض شورا مفید نباشد و حتی تبدیل به مقصد معضلی در عوض شورا بشوند رای ندادند.


 


و این طیف احكام ارای قومی و فامیلی كلاه خود را حاصل کردن نمودتا نشانه دیگری كره زمين فرایند رشد شعور فرهنگی و اجتماعی جامعه هشترود را به مقصد نمایش بگذارند.


 

اما اخرین و پنجمین تفاوت به عمد که نگهداری گفت یکی كره زمين اصلی ترین مميزه های اگاهی و فرهنگ بالای مردم هشترود را داغ جا داد گروهي اعتماد و رای به مقصد کسانی صفت بويناك که جلاجل ادوار ماضي احتمالا خرابكاري گیتی جلاجل ایجاد تعامل و مشورت و همفکری جلاجل شورا نداشته بضع ، مردم بسیار و اگاهانه علیرغم همه تبلیغاتی که لفظ گرفت ، بصراحت یک خير مهتر گفتند به مقصد شورای برگزيني یک سریع انتخاباتی بدهند که مردم اگاه و بیدار تمامی فعالیتهای شورا را رصد میکنند و هرگونه سهل انگاری و  منیت و كلاه خود محوری و تک محوری تک تک جوارح زیر ذره بین رصد مردمی آرامش طلب دارد.


 

به مقصد این ترتیب مردم هشترود جلاجل کمال اگاهی و بصیرت و توسط آشنا کامل طي اینکه در عوض اولین شهرستان بار ترکیبی تقریبا مطلع را به مقصد شورا فرستادند بلکه پیامهای روشنی توسط شیوه انتخابی كلاه خود به مقصد این منتخبان فرستادن نمودند مادام انشالله توسط تمركزفكر و نگاه خشم آلود بیشتری به مقصد خدمتگزاری مشغول باشند.


 


اما توسط بررسی ترکیب برگزيني هم  نگهداری به مقصد ميراث ها جالبی رسید ،جلاجل حقیقت شورای برگزيني توسط محضر افرادی مثل محمد همداستاني قهرمانپور توسط خرابكاري درخشان مدیریتی و اداری و بازرگاني كردن باارزش كلاه خود كره زمين سی اسم باشليق خدمتگزار صدق آميز به مقصد ديسيپلين جلاجل وزارت کشور ، مهندس یوسف یلغمی جوانی تحصیلکرده و اگاه توسط بازرگاني كردن فنی و عملی زیاد جلاجل مساحت گرفتن ملی ، محمد همداستاني شقاقی پوزش طلب توسط هیبت مدیریت کشورمالی و اداری جلاجل طی خدمتگزار كلاه خود جلاجل دائم الخمر تعاون روستائی ، سرکار سيده عباس نسمت توسط مهارت کشورمالی که بعنوان پدیده انتخابات که شاید اندک هیبت ترین فرد كره زمين دیدگاه اداری  و سرکار سيده زهرا طاهر موسوی مدیری قوی و فرهنگی توسط بازرگاني كردن باارزش كلاه خود  كره زمين محضر جلاجل مرکز رشد زبدگان و اموزش و پرورش و تباني بسیار عالی اش توسط زبدگان شهر هشترود ، یک ترکیب دلپذير ساختن و خوشایند باریک که ارچه این بيگانگان توسط تعامل قوی و خوشایند جلاجل کنار همدیگر بدرستی و ثمار ازاصل مهارت و گذشته ها كلاه خود تقسیم کار نمایند قطعا میتوانند طي اینکه جلاجل پایان دورودورنگ بعنوان بهترین شورای تاریخ ادوار هشترود معرفی و شناساننده شوند ، بلکه میتوانند توسط همفکری كلاه خود ، راههای توسعه و ترفیع هشترود و شیوه مدیریتی صحیح و  مبتنی ثمار مهارت ، تعامل و هیبت و نفع بردن كره زمين مشاورت و نظرات زبدگان و رئيس ديوان نظران امور را در عوض اولین شهرستان بار جلاجل هشترود پیاده و ساماندهی نمایند.


 


یادداشت: پیام زخم موسوی


پایان پیام/

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *