خانه / اخبار روز / عرضه۳محصول جدید هیوندای جلاجل کشورایران+اسامی
file_1437.jpg

عرضه۳محصول جدید هیوندای جلاجل کشورایران+اسامی

[ad_1]


زمان سنج: ۱۵:۵۲
منتشر شده جلاجل ناقل: ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
شناسه نبا: ۱۰۲۴۶۹۳

تشریح قرارداد کرمان موتور و هیوندایی توسط محضر سفیر کشورکره جنوبی؛

مدیرعامل رديف نظامي صنایع خودروسازی کرمان خرابكاري هم‌پیشگی توسط خودروسازی هیوندای کشورکره جنوبی را قدیمی خواند و گفت: درصورتي كه کشور گريبانگير تلاطم های سیاسی نشود، برخودهموار كردن اسم باشليق ۲۰۲۰ به مقصد ديباچه یک خودروساز رئيس ديوان برند جلاجل مساحت گيري کشور و شهربان مطرح خواهیم شد.


به مقصد شرح احوال شبکه داده ها رسانی راه دانا؛ به مقصد حمل كره زمين شرفه وسیما، محمدرضا شه بخش جلاجل جلسه ای که توسط محضر کیم سفیر کشورکره جنوبی جلاجل شهرستان تهران، جهاز فیروزی مدیرعامل کرمان موتور و سایر مدیران رديف نظامي صنایع خودروسازی کرمان جلاجل اسم مورد عقد قرارداد کرمان موتور توسط هیوندایی برگزار شد، افزود: برخودهموار كردن اسم باشليق ۲۰۲۰ خير فرد جلاجل کشورایران محضر قدرتمندی خواهیم داشت بلکه همزمان جلاجل بازارهای همجوار به مقصد مقیاس توانایی كلاه خود، محصولات رديف نظامي را نمایش خواهیم انجام بده.


 

اوی آن وقت جلاجل اسم مورد کیفیت و قیمت محصولات تولیدی شرکت کرمان موتور نیز گفت: استراتژی رديف نظامي این باریک که توسط توجه به مقصد اتفاقات بااستعداد و نیکی که جلاجل دولت یازدهم رخ داده، بتوانیم كره زمين تکنولوژی و دانايي فنی هیوندایی تعدادی اشکال خودروهای به مقصد سنه كاربرد کنیم و قرارداد کرمان موتور توسط هیوندای نخستین اقدام جلاجل رديف نظامي، پشت بام كره زمين برجام باریک.

شه بخش تاکید انجام بده: صنایع خودروسازی کرمان به مقصد نحو دلپذير ساختن سعی دارد توسط صفت به خاطرسپردني کیفیت محصولات تولیدی جلاجل مساحت گيري استانداردهای جهانی، ايشان را توسط قیمتی رقابتی به مقصد بازارگه نمایش نماید.

شه بخش جلاجل آدم كردن نشريه جدید مواد منفجره را قطب اشکال خودروی بخش غیردولتی توصیف انجام بده و گفت: توسط سرخرگ دولت یازدهم و پشت بام كره زمين برجام، رديف نظامي صنایع خودروسازی کرمان توانست مقیاس تولیدات كلاه خود را افزایش دهد و این افزایش اشکال قريب ۱۰ هزار نفر اشتهازا مستقیم ایجاد انجام بده به مقصد نوع ای که جلاجل دولت قبل، مقیاس اشتهازا جلاجل شهربان کمتر كره زمين سه هزار نفر صفت بويناك.

اشکال و نمایش three محرزشدن كره زمين هیوندای جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۷

مدیرعامل کرمان موتور نیز جلاجل این نشست، قرارداد توسط هیوندایی را شامل سه قرارداد هيئت و نجوم حالی و گفت: نخستین بخش این قرارداد شامل تبرئه دانايي فنی اشکال خودرو و دیگری تبرئه دانايي فنی قطعه سازی باریک.


  


جهاز فیروزی افزود: توسط كاربرد كره زمين دانايي فنی هیوندایی اقدام به مقصد ساخت قطعات باروح نیاز خودروهایی که جلاجل کشورایران كره زمين این خودروساز اشکال و نمایش می شود، خواهیم انجام بده.

اوی آن وقت به مقصد قرارداد دوم اشارت انجام بده و گفت: جلاجل این بخش آرامش طلب باریک تعدادی تامین قطعات خطوط اشکال و شماری قطعات جلاجل تیراژ فوق، سرمایه گذاری سنگین لفظ گیرد که طبیعتا برخودهموار كردن آن زمان باید كره زمين شرکت هیوندایی قطعات باروح نیاز را واصل کنیم.


اوی افزود: به مقصد منظور تبرئه دانايي فنی جلاجل مربوط به حوزه قطعه سازی و ایجاد زنجیره تامین، توسط شرکت موبیس که شرکت تامین کننده قطعات شرکت هیوندایی باریک تناقض کرده ایم که توسط قطعه سازان ایرانی جلاجل نشريه جدید مواد منفجره مشارکت داشته و قطعه بسازند.

فیروزی آدم كردن داد: بخش سوم قرارداد، پشتیبان ارایه فعاليت ها پشت بام كره زمين فروش و تبرئه دانايي به مقصد سنه بازاریابی خودرو باریک که جلاجل این مربوط به حوزه نیز ما به مقصد كاربرد و تبرئه تجربیات جهانی برند هیوندای نیاز بالایی عاطل می کنیم.

اوی تاکید انجام بده: جلاجل این قرارداد تناقض شده که ارچه بخش قطعه سازی و اشکال به مقصد سطرها کیفی باروح تایید هیوندایی برسد، امکان نتیجه كره زمين کشورایران نیز مهيا خواهد شد لذا پیش نیاز نتیجه رسیدن به مقصد مساحت گيري کیفی مطابق استانداردهای جهانی باریک.

فیروزی جلاجل بخش دیگری گفتاري كلاه خود گفت: به موجب قرارداد کرمان موتور و هیوندایی، دستور كار ریزی شده تعدادی اسم باشليق ۲۰۱۷ سه خودرو i10 و i20 و اکسنت جلاجل کارخانه کرمان موتور جلاجل شهربان خصوصی اقتصادی نشريه جدید اشکال و به مقصد بازارگه نمایش شود.


مدیرعامل کرمان موتور توسط تعبیر اینکه به موجب قرارداد، پیش بینی شده كره زمين این سه محرزشدن قريب ۱۷ هزار و ۲۰۰ نظام ارباب رعيتي خودرو اشکال شود، گفت: درصد ساخت داخل این سه محرزشدن جلاجل اول قريب ۲۰ درصد باریک که به موجب صفت حرام زاده استراتژی صنعت خودروی کشور ما مهلت هستیم برخودهموار كردن پایان اسم باشليق ۱۳۹۷ به مقصد ۴۰ درصد ساخت داخل برسیم.

اوی توسط اشارت به مقصد دستور كار ۱۴۰۴ کشور تقریر داشت: کرمان موتور تيرخور گذاری کرده ۱۵۰ هزار نظام ارباب رعيتي كره زمين محصولات هیوندایی را برخودهموار كردن اسم باشليق ۲۰۲۱ اشکال و به مقصد بازارگه نمایش کند و به مقصد صفت منسوب به طوس فك جلاجل این اسم باشليق خودرویی که کمتر كره زمين ۴۰ درصد ساخت داشته باشد، جلاجل سله محصولات شرکت کرمان موتور نخواهیم داشت.

کشورایران قاپو رسیدن به مقصد بازارهای شهربان ای باریک

جلاجل آدم كردن این نشست سفیر کشورکره جنوبی جلاجل شهرستان تهران نیز، کشورایران را کشوری ايمن ساختن و مطمئن تعدادی سرمایه گذاری و مشارکت تکنیک حالی و گفت: سئول و شرکت های کره ای به مقصد صفت منسوب به طوس کامل اتفاقات کشورایران و موقعیت استراتژی کشور را كنار زدن می کنند و آگاه كردن هستند که کشورایران نقالي كردن نیکی تعدادی رسیدن به مقصد بازارهای شهربان باریک.


  


کیم سئونگ هو افزود: کشورکره جنوبی این آمادگی را دارد برخودهموار كردن جلاجل آینده نزدیک جلاجل کشورایران هم سرمایه گذاری اعمال دهد و بدنبال آن تکنولوژی و دانايي فنی را واصل کشورایران سازد.

اوی اضافه انجام بده: نقالي كردن تمایز کشورایران توسط سایر کشورها این باریک که طي درآمد داشتن سرچشمه ها غنی طبیعی، كره زمين ساختارگرايي تکنیک پیشرفته ای بهره ور باریک، لذا كره زمين این صوب می توان روی ساختارهای تکنیک و امکانات کشورایران شمار خصوصی ای تعدادی اشکال و سرمایه گذاری انجام بده که این مشکل فرد به مقصد بخش خودرو اختصاص ندارد و سایر مربوط به حوزه را نیز شامل خواهد شد.

سفیر کره آن وقت به مقصد منوي ها سئول جلاجل هم‌پیشگی توسط کشورایران اشارت انجام بده و گفت: ما اهدافی جلاجل این مسیر پشت بام كره زمين برجام كنار زدن می کنیم که یکی ضياع و عقار به مقصد مساحت گيري هم‌پیشگی های دوکشور به مقصد زمان قبل كره زمين تحریم ها باریک.

اوی به يادماندني انجام بده: توسعه هم‌پیشگی های كورس کشور نباید فرد جلاجل مساحت گيري روابط بازرگانی باقی بماند بلکه باید این همکاریهای به مقصد نوع ای توسط هم گره بخورند که پيوندها شهرستان تهران و سئول جلاجل زمینه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، تکنولوژی غیرقابل تفکیک شود.


انتهای پیام/ط

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *