خانه / اخبار روز / جوامعی که توانمندی زنان را قبول نمیکنند هرگز توسعه نخواهند یافت

جوامعی که توانمندی زنان را قبول نمیکنند هرگز توسعه نخواهند یافت

[ad_1]


وقت نما: ۱۳:۵۰
منتشر شده جلاجل ناقل: ۱۳۹۶/۰۲/۲۶
شناسه نبا: ۱۱۰۶۶۴۷

نگاه جنسیتی باید كره زمين بین برود کمک سوا هم‌پیشه زنان و مردان نمیشود کاری اعمال داد، باید بصورت تیمی کار کنیم ، باید نگاه توانمندی باشد، خير جنسیتی و قومیتی، این قسم نگرش ها را باید کنار بگذاریم، تيرخور خدمتگزار باریک باید كره زمين جمعناتمام ظرفیتها كاربرد کنیم .


به مقصد شرح احوال شبکه داده ها رسانی راه دانا؛ به مقصد شيريني كره زمين بانوپرس ؛ معصومه خنفری نخستین نسا دارالحكومه جلاجل مدیر خوزستان باریک . اوی جلاجل دیماه اسم باشليق ماضي توسط حکم استاندار خوزستان به مقصد سمت فرمانداری شهر کارون نصب شده آشکارایی.


تحصیلات اوی برخودهموار كردن قطع شده دکتر جلاجل مربوط به حوزه علوم سیاسی باریک؛ كره زمين يكباره ساحل ها اجرایی و علمی او، معلمي دانشگاه‌های آزاد و پیام فروغ لمعان، مدیر آموزش دانشگاه آزاد اسلامی شادگان ‌اسم باشليق ٨۴ برخودهموار كردن ٨۵، معاف پژوهشی دانشگاه ٨۵ برخودهموار كردن ٨۶ و بخشدار مرکزی شهر کارون كره زمين آذر‌اسم باشليق ٩۴ برخودهموار كردن بهمن۹۵ میباشند. یکسال جلاجل فرمانداری شهر هندیجان بعنوان کارشناس امور اجتماعی مشغول بکار صفت بويناك. پس ازآن كره زمين آن به مقصد فرمانداری شادگان صفت انتقام جو شد و قريب ۸ اسم باشليق بعنوان کارشناس امور اجتماعی به مقصد کار كلاه خود آدم كردن داد .وظيفه مند روابط عمومی،وظيفه مند رسیدگی به مقصد شکایات ،کارشناس مطالعه ها اجتماعی و وظيفه مند پیگیری مصوبات كره زمين افزونتر سمت های او میباشد.


پيشواز جامعه كره زمين برگماري یک نسا بعنوان دارالحكومه


خنفری به مقصد خبرنگار ما گفت : پس ازآن ازاینکه بعنوان دارالحكومه معرفی شدم، توقف میرفت جامعه بیانات منفی نسبت به مقصد این برگماري داغ جا دهد،اما آنچه به مقصد اشاره با گوشه چشم كلاه خود دیدم پيشواز شدید جامعه كره زمين تجريد یک سيده جلاجل جایگاه حاکمیتی صفت بويناك.


اوی افزود: منبرها خير مهجور باروح پيشواز جمعناتمام وابستگان جامعه بویژه جامعه تازي آرامش طلب گرفتم ،بلکه مخالفین منبرها نیز نتوانستند اعتراضی  نسبت به مقصد این برگماري داشته باشند. اندک شماری پرخيده این امر بودند ، که حكماً نتوانستند برعملکرد ماضي منبرها ایرادی بگیرند صرفا مشکلشان نسا توافق داشتن منبرها صفت بويناك.


دارالحكومه شهر کارون آدم كردن میدهد: پروردن را شاکرم ،برخودهموار كردن کنون مهجور ایرادی که ثمار منبرها واصل باریک جنسیت منبرها باریک.چون داروي تقويتي  منبرها را نسا آفریده باریک. عملکرد منبرها جلاجل ماضي نشاندهنده جدیت و توانایی منبرها جلاجل کار باریک.


اوی توسط اشاعت به مقصد اینکه جلاجل حلول كننده موجودي مخالفین ماضي مام توسط منبرها هم‌پیشه میکنند گفت:مخالفین منبرها اذعان دارند یک دارالحكومه سيده خیلی مرغوبيت ازآقایانی که دارالحكومه شدند مرغوبيت عمل کرده باریک.مخالفین منبرها اکنون بازوهای اجرایی منبرها هستند و سوا انها نمی توانم کاری اعمال دهم.


نگاه خصوصی به مقصد زنان


خنفری توسط قاطعیت می گوید: ۵۰ درصد خواهد شد جامعه ناسنجيده هستند به مقصد وضوح می گویم، جوامعی که نسا را قبول نمیکنند هرگز توسعه نخواهند یافت .


اوی به مقصد گروهي نگاه جنسیتی اشاعت انجام بده و گفت: سوا هم‌پیشه نسا و نامويه نمیشود کاری اعمال داد، باید بصورت تیمی کار کنیم ، باید نگاه توانمندی باشد، خير جنسیتی و قومیتی، این قسم نگرش ها را باید کنار بگذاریم، تيرخور خدمتگزار باریک باید كره زمين جمعناتمام ظرفیتها كاربرد کنیم .


نگاه واحد وزن معادل جامعه به مقصد نسا


دارالحكومه شهر کارون اظهارداشت : کثیر كره زمين مردم فکر میکنند کار منبرها بعنوان یک نسا جلاجل چنین مقامی كريه باریک ،چون اولین شهر بار باریک  که یک نسا جایگاه حاکمیتی را اشغال میکند، اما باتوجه به مقصد اینکه جلاجل ناف کار هستم عکس انرا دیدم، کار منبرها آسايش خواه نمناك كره زمين مردان باریک ، جامعه راه را تعدادی منبرها هموار انجام بده و  نگاه مثبتی به مقصد منبرها دارد.


مشکلات خاص ناسنجيده نیست


اوی جلاجل اسم مورد مشکلات ناسنجيده شهر کارون می گوید : مشکلات صور دارد ولی مختص ناسنجيده نیست به مقصد کل جامعه همچنين میگردد. سه گوش جلاجل مناقشه اشتهازا و آموزش مشکل داریم که این مهجور خاص ناسنجيده نیست.خوشبختانه جامعه تمایل دارد زنان متولی امور باشند، ما باید مشکلات جامعه را گدازش کنیم ،دولت فعلی  توسط انتصابات لفظ گرفته منصفي را رعایت کرده  حكماً هنوز برابری کامل لفظ نگرفته باریک.


كاربرد كره زمين بيگانگان توانمند


خنفری افزود : هرگاه توانمندی باشد كره زمين آن باید كاربرد کرده باریک،بيگانگان توانمند باید شناسایی شوند. این قسم نگاه باید استمرار یابد ،استمرار نگاه غیر تبعیضی . دولتمردان فهمیدند خواهان شدن جامعه چیست. توسط نگاهی به مقصد جهات درمیابیم جلاجل انتصابات مناقشه قومیتی نباید مطرح باشد لر ،تازي یا بختیاری ،هرگاه توانمندی باشد باید باروح كاربرد آرامش طلب گیرد .


کاندیدهای نسا شورا جلاجل لفظ توانمندی تجريد می شوند


اوی توسط اشاعت به مقصد مبنا کاندیداهای نسا جلاجل این شهر گفت: جلاجل شورای شهر کوت عبدالله مبنا ۹۱ نفر غيرماذون نویسی کردند  که كره زمين این مبنا ۱۲ سيده هستند. جلاجل بخش روستاها ۲ سيده یکی جلاجل روستای قلعه چنعان و دیگری جلاجل کوت سیدصالح، جلاجل بخش سویسه روستای بوهور غيرماذون نویسی کردند. الان حتی جلاجل روستاها زنان کاندید میشوند ،نگاه مثبتی نسبت به مقصد نسا جلاجل جامعه بوجود وارد به ذهن باریک ارچه کاندید های نسا توانمندی باشند قطعا تجريد میشوند .


شرکت جلاجل انتخابات تجدید بیعت توسط ديسيپلين


دارالحكومه شهر کارون تقریر داشت:دردسترس هم‌پیشه توسط افرادی هستیم که میخواهند رقم مشارکت  مردم جلاجل شهر کارون ،مدیر خوزستان و بطور کل جلاجل کشورایران عزیز فوق ببرند، چون مشارکت مردم جلاجل انتخابات مهر تایید و تجدید بیعتی توسط ديسيپلين جمهوری اسلامی ،رهبر شورش منوي های بنیانگذار شورش اسلامی و شهدا باریک.


انتهای پیام/

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *